Важно!!!

За десетокласниците и техните родители!

Придобиване на профилирана подготовка

  • Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното образование, като профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за XI и за XII клас. Профилите в ПМГ“Христо Смирненски“ са:„Математически” и „Природни науки.
  • Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка е държавният образователен стандарт, който определя очакваните резултати от обучението по профилирана подготовка. Въз основа на тази наредба са разработени и утвърдени учебни програми за обучението по задължителните модули на всеки профилиращ предмет. Всяко училище има задължението да разработи и утвърди учебни програми за обучението в избираемите модули към съответните профилиращи предмети.
  • Още с кандидатстването си на места по държавния план-прием след завършен VII клас учениците са избрали профила, съответно двата задължителни профилиращи предмета, чрез обучението по които ще придобият профилираната подготовка, и със записването си в съответната паралелка те са потвърдили избора си. Промяната на профила е възможна само по реда и при условията на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.
  • В изпълнение на нормативната уредба всяко училище в края на настоящата учебна година преди завършване на учебните занятия в X клас следва да предложи списъкпрофилиращи учебни предмети, от които учениците и техните родители/настойници чрез попълване на заявления да изберат третия и/или четвъртия профилиращ предмет, който биха желали да изучават във втори гимназиален етап. В резултат, в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището, ще се сформират групите за изучаване на третия и/или четвъртия профилиращ предмет. Съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците резултатите от НВО в VII клас и в X клас не могат да служат за класиране при определяне на профилиращи учебни предмети.
  • В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование учениците, обучавани за придобиване на профилирана подготовка, следва да положат два задължителни държавни зрелостни изпита (ДЗИ) – по български език и литература (върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап) и по учебен предмет по избор на ученика, изучаван в избираемите учебни часове като профилиращ. В този смисъл изборът на профил след VII клас със съответните два профилиращи предмета, както и добавянето на трети и/или четвърти профилиращ предмет след X клас имат сериозно значение с оглед възможностите за полагане на ДЗИ, а оттам – и за получаването на диплома за завършено средно образование.

 

 

Учениците от ПМГ „Христо Смирненски“се представиха отлично на регионалното математическо състезание „Михаил Сотиров“,

Учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник се представиха отлично на регионалното математическо състезание „Михаил Сотиров“, проведено за седма поредна година на 16.11.2019 година. Достойно се представиха най-малките – петокласниците, които за първа година се обучават в престижната гимназия. Александър Василев и Мартин Цветанов от V а клас постигнаха максималния брой точки – 65 , още 8 ученици са с отличен резултат, по-висок от втория в общото класиране. Най-висок резултат – 60 т. сред шестокласниците завоюва Георги Колев, а още шестима ученици са показали резултат, по-висок от първия в общото класиране. Камен Каменов е с най-висок резултат сред седмокласниците – 93 т., а още шестима ученици са постигнали резултат, по-висок от първия в общото класиране. Осем осмокласници заемат призовите места в своята възрастова група, като отстъпват само четвъртото място. Деян Ботев от VІІІ а клас зае І място с максимален брой точки и беше отличен с Голямата награда на семейството на Михаил Сотиров за оригинално решение на задача, за най-добро представяне и активно участие в състезанията. Сред учениците от ХІІ клас най-достойно се представи Кирил Георгиев , който с резултат от 57 т. завоюва ІІІ място. Поздравления за отличното представяне на всички ученици и искрени пожелания за нови бъдещи успехи!