Проекти

 1. ERASMUS+
 2. Мобилност по ERASMUS+
 3. Проект “Образование за утрешния ден”
 4. Национална програма “Изграждане на училищна STEM среда”
 5. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
 6. Проект “Модернизиране на професионалното образование и обучение”
 7. Национална програма “ИТ бизнесът преподава”
 8. Проект на МОН BG05M02OP001-5.001-001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
 9. Проект OECD Schools+ Network
 10. Национална програма на МОН “Иновации в действие”
 11. ПРОЕКТ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“  ПМГ „Христо Смирненски“-град Перник – училище на бъдещетото
 12. ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”– Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”