Проекти

  1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА BG051PO001-4.2.05-0001 „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ” – 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015
  2. BG 051РО001 – 3.1.03-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ – 2012/2013
  3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”-2013/2014
  4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ” – 2014г.
  5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“2015/ 2016
  6. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ” МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” – ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА
  7. ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”– Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”
  8. ПРОЕКТ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“  ПМГ „Христо Смирненски“-град Перник – училище на бъдещетото
  9. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”
  10. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ