Прием след седми клас

                  Съобщение

След заседание на комисия, назначена със заповед №РД-13-1441/01.08.2019г., на свободното  място след трето класиране в паралелка след завършен VII  клас профил “Математически“ е класирана ученичката  Рослана Емилова Малинова

   Съобщение!!!

Свободно място след трето класиране в паралелка след завършен VII  клас профил “Математически“

График за осъществяване на дейностите по записване на ученици за свободно място след трето класиране

1.Срок за подаване на документи за заемане на свободното място от 8.00 до 13.00 часа на 02.09.2019 г. в канцеларията на ПМГ “Христо Смирненски”

Необходими документи:

– Заявление по образец

– Служебна бележка с резултатите на ученика от НВО след VII клас

– Оригинал на свидетелството за основно образование

2.Заседание на училищната комисия – 13.00 -14.00 часа

3.Обявяване на класирането на сайта на гимназията – 14.00 -14.30 часа

4.Записване на класирания ученик – от 14.30 до 16.30 часа

 

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Във връзка с приема на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., кариерните консултантни от ЦПЛР-ОДК гр. Перник предоставят безплатни консултации при избора на специалност и професия и съдействие при подаване на заявления за участие в класирането.

http://www.ruobg.com/news/read/id/696

Място за запознаване с индивидуалните работи на учениците от VII клас на НВО по БЕЛ и математика

1.  Профил “Математически”  с профилиращи предмети :

  • математика, информатика, английски език, география и икономика.

Обучение и реализация по Информатика и Информационни технологии: Профилите са с теоретична и приложна насоченост. Основните модули, включени в обучението, са: компютърни архитектури, операционни системи, теория на алгоритмите, програмиране, структури от данни, дискретна математика, системи за управление на бази от данни, обектно-ориентирано програмиране, WEB програмиране, WEB дизайн, компютърни мрежи, компютърна графика, предпечатна подготовка, мултимедия, текстообработка, електронни таблици. Подготовката е насочена и към разработване на проекти за участие в олимпиади и състезания. Завършилите тези профили могат да се реализират успешно както във висшите учебни заведения, така и в областите на софтуерното инженерство, приложното програмиране, комуникациите, компютърния дизайн, рекламата, администрирането на мрежи, информационното обслужване.

2. Профил “Природни науки” с профилиращи предмети :

  • биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език,

Обучение и реализация по Биология и здравно образование: Профилът е с теоретична и приложна насоченост. Основните предмети включени в обучението са: анатомия, физиология и хигиена на човека, обща биология, биохимия, генетика, еволюция, екология и съвременни биотехнологии. Подготовката е насочена и към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и участие в национални състезания и олимпиади. Предпочитани специалности от завършилите този профил при реализацията им са: медицина, стоматология, фармация, ветеринарна медицина, биотехнологии, молекулярна биология, екология, биология и химия, зъботехника.

3. Професионална паралелка с интензивно изучаване  на английски

Професионално направление: Компютърни науки

Професия:                                       Приложен  програмист

 Специалност:                                  Приложно  програмиране

 Обучение и реализация:                                                                                                              Учениците придобиват знания и умения за:

– Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства;
– Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер;
– Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране;
– Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни;
– Компютърното проектиране и програмиране;
– Създаване на информационни системи с база данни;

Балообразуване :

  • Удвоената оценка от изпита по математика.
  • Удвоената оценката от изпита по български език и литература.
  • Оценката по математика от Свидетелството за завършено основно образование.
  • Оценката по български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование.

Балът се формира като сума от оценките, превърнати в точки.

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г. 

Приложение 1