Прием след седми клас

Профил”Математически”  VIII клас – едно свободно място. Подаване на документи до 5.08.2020г./сряда/

Записване  на учениците в VIII клас приети  на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на
класиране от 14.07.2020г. до 16.07.2020г. от 9:00  до 17:00 часа в кабинета по Химия трети етаж на ПМГ “Христо Смирненски”

 

1.  Профил “Математически”  с профилиращи предмети :

  • математика и информатика.

Обучение и реализация по Информатика и Информационни технологии: Профилите са с теоретична и приложна насоченост. Основните модули, включени в обучението, са: компютърни архитектури, операционни системи, теория на алгоритмите, програмиране, структури от данни, дискретна математика, системи за управление на бази от данни, обектно-ориентирано програмиране, WEB програмиране, WEB дизайн, компютърни мрежи, компютърна графика, предпечатна подготовка, мултимедия, текстообработка, електронни таблици. Подготовката е насочена и към разработване на проекти за участие в олимпиади и състезания. Завършилите тези профили могат да се реализират успешно както във висшите учебни заведения, така и в областите на софтуерното инженерство, приложното програмиране, комуникациите, компютърния дизайн, рекламата, администрирането на мрежи, информационното обслужване.

2. Профил “Природни науки” с профилиращи предмети :

  • биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.
  • иновативен предмет”Наука и технологии”,

Обучение и реализация по Биология и здравно образование: Профилът е с теоретична и приложна насоченост. Основните предмети включени в обучението са: анатомия, физиология и хигиена на човека, обща биология, биохимия, генетика, еволюция, екология и съвременни биотехнологии. Подготовката е насочена и към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и участие в национални състезания и олимпиади. Предпочитани специалности от завършилите този профил при реализацията им са: медицина, стоматология, фармация, ветеринарна медицина, биотехнологии, молекулярна биология, екология, биология и химия, зъботехника.

3. Професионална паралелка с интензивно изучаване  на английски език

Професионално направление: Компютърни науки

Професия:                                      Приложен  програмист

 Специалност:                               Приложно  програмиране

 Обучение и реализация:                                                                                                              

Учениците придобиват знания и умения за:

– Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства;
– Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер;
– Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране;
– Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни;
– Компютърното проектиране и програмиране;
– Създаване на информационни системи с база данни;

4. Професионална паралелка с интензивно изучаване  на английски език

Професионално направление: Компютърни науки

Професия:                                       Системен  програмист

 Специалност:                                Системно  програмиране

Обучение и реализация:  

Учениците придобиват знания и умения за:

–  Да изпълняват алгоритми на различни езици за програмиране;

–  Да използват правилно електрон­но-измервателна апаратура;

–  Да разчитат, създават и работят с документация – проекти, чертежи, скици, схеми и др.;

– Да инсталират, конфигурират и администрират необходимия сис­темен и приложен софтуер;

–  Да създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;

–  Да създават WEB приложения и др.;

Балообразуване :

  • Удвоената оценка от изпита по математика.
  • Удвоената оценката от изпита по български език и литература.
  • Оценката по математика от Свидетелството за завършено основно образование.
  • Оценката по български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование.

Балът се формира като сума от оценките, превърнати в точки.

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

Приложение 1

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища

Заявление за полагане на  изпити за проверка на способностите  изтегли

Инструктаж  за учениците за явяване на НВО в края на VII клас