Прием след седми клас

ПРИЕМ 2024/2025 г.


Утвърден план прием-за учебната 2024/2025 година, след завършено основно образование, в ПМГ “Христо Смирненски” – град Перник, на основание Заповед № РД-08-01-171/26.03.2024 г. на РУО – град Перник.

Видео

 1.  Профил “Математически”  с профилиращи предмети :
 • математика и информатика.

Обучение и реализация по информатика и информационни технологии: Профилите са с теоретична и приложна насоченост. Основните модули, включени в обучението, са: компютърни архитектури, операционни системи, теория на алгоритмите, програмиране, структури от данни, дискретна математика, системи за управление на бази от данни, обектно-ориентирано програмиране, WEB програмиране, WEB дизайн, компютърни мрежи, компютърна графика, предпечатна подготовка, мултимедия, текстообработка, електронни таблици. Подготовката е насочена и към разработване на проекти за участие в олимпиади и състезания. Завършилите тези профили могат да се реализират успешно както във висшите учебни заведения, така и в областите на софтуерното инженерство, приложното програмиране, комуникациите, компютърния дизайн, рекламата, администрирането на мрежи, информационното обслужване.

 1. Профил “Природни науки” с профилиращи предмети :
 • биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.
 • иновативен предмет”Наука и технологии”,

Обучение и реализация по биология и здравно образование: Профилът е с теоретична и приложна насоченост. Основните предмети включени в обучението са: анатомия, физиология и хигиена на човека, обща биология, биохимия, генетика, еволюция, екология и съвременни биотехнологии. Подготовката е насочена и към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и участие в национални състезания и олимпиади. Предпочитани специалности от завършилите този профил при реализацията им са: медицина, стоматология, фармация, ветеринарна медицина, биотехнологии, молекулярна биология, екология, биология и химия, зъботехника.

 1. Професионална паралелка с интензивно изучаване  на английски език

Професионално направление: Компютърни науки

Професия:                                      Приложен  програмист

Специалност:                               Приложно  програмиране

 Обучение и реализация:                                                                                                              

Учениците придобиват знания и умения за:

– Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства;
– Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер;
– Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране;
– Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни;
– Компютърното проектиране и програмиране;
– Създаване на информационни системи с база данни;

 1. Профил “Софтуерни и хардуерни науки” с профилиращи предмети :
 • информатика и информационни технологии

Обучение и реализация:  

Обучението в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ осигурява качествена подготовка не само по информатика и информационни технологии, но и по английски език и математика.

По време на целия курс на обучение се разработват индивидуални проекти, като всяка година се надграждат според придобитите от учениците  знания и умения.

Профилираното обучение е гаранция за успешно представяне на НВО по дигитални компетентности при завършване на първия гимназиален етап и получаване на сертификат.

Обучение и реализация: 

Учениците, завършили профил„Софтуерни и хардуерни науки“ придобиват умения в областите:

-графичен дизайн;

– компютърна анимация;

– художествени оформления;

– предпечатни подготовка;

– изготвяне на рекламни материали;

– работа с технологични и комуникационни продукти

– работа с техническа литература и електронни информационни източници

Балообразуване :

 • Удвоената оценка от изпита по математика.
 • Удвоената оценката от изпита по български език и литература.
 • Оценката по математика от Свидетелството за завършено основно образование.
 • Оценката по български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование.
 • За специалността Приложен програмист е необходимо Медицинско свидетелство.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование за учебната 2024 – 2025 година, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

 


ПРИЕМ 2023/2024 г.


Заявление за полагане на  изпити за проверка на способностите  изтегли

Инструктаж  за учениците за явяване на НВО в края на VII клас