Прием след седми клас

 

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че след трети етап на класиране за прием в осми клас има 3  свободни места в следните специалности:

1 свободно място – специалност „Приложно програмиране“

1 свободно място –  специалност „Системно програмиране“

1 свободно място – профил „Природни науки“

Подаването  на документи е, както следва:

на 23.08.2022 г. от 09.00 часа до 16.00 часа

на 24.08.2022 г. от 09.00 часа до 16.00 часа

на 25.08.2022 г. от 09.00 часа до 14.00 часа.

Място на подаване на документите –  канцеларията на ПМГ „Христо Смирненски“.

Необходими документи:

 1. Заявления по образец за участие в класирането
 2. Свидетелство за основно образование

Със заповед на Директора е определена комисия,   по реда на чл.70, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, която ще  класира кандидатите и ще обяви резултатите от класирането  на 01.09.2022 г. на сайта на училището.

 

От ръководството

Съобщение

Записването на ученици в VIII клас в ПМГ „Христо Смирненски“ след втори етап на класиране ще става в кабинет химия, ет.3, по следния график:

 • На 21.07.2022 г. – от 8:30 до 17:00 ч.
 • На 22.07.2022 г. – от 8:30 до 16:30 ч.

Съобщение

Записването на ученици в VIII клас в ПМГ „Христо Смирненски“ след първи етап на класиране ще бъде в кабинет химия, ет.3, по следния график:

 • На 13.07.2022 г. – от 8:30 до 17:00 ч.
 • На 14.07.2022 г. – от 8:30 до 17:00 ч.
 • На 15.07.2022 г. – от 8:30 до 16:30 ч.

Записване  на учениците в VIII клас, приети  на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на
класиране до 15.07.2022 г.

Прием за 8 клас 2022 - 2023 учебна година

1.  Профил “Математически”  с профилиращи предмети :

 • математика и информатика.

Обучение и реализация по Информатика и Информационни технологии: Профилите са с теоретична и приложна насоченост. Основните модули, включени в обучението, са: компютърни архитектури, операционни системи, теория на алгоритмите, програмиране, структури от данни, дискретна математика, системи за управление на бази от данни, обектно-ориентирано програмиране, WEB програмиране, WEB дизайн, компютърни мрежи, компютърна графика, предпечатна подготовка, мултимедия, текстообработка, електронни таблици. Подготовката е насочена и към разработване на проекти за участие в олимпиади и състезания. Завършилите тези профили могат да се реализират успешно както във висшите учебни заведения, така и в областите на софтуерното инженерство, приложното програмиране, комуникациите, компютърния дизайн, рекламата, администрирането на мрежи, информационното обслужване.

2. Профил “Природни науки” с профилиращи предмети :

 • биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.
 • иновативен предмет”Наука и технологии”,

Обучение и реализация по Биология и здравно образование: Профилът е с теоретична и приложна насоченост. Основните предмети включени в обучението са: анатомия, физиология и хигиена на човека, обща биология, биохимия, генетика, еволюция, екология и съвременни биотехнологии. Подготовката е насочена и към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и участие в национални състезания и олимпиади. Предпочитани специалности от завършилите този профил при реализацията им са: медицина, стоматология, фармация, ветеринарна медицина, биотехнологии, молекулярна биология, екология, биология и химия, зъботехника.

3. Професионална паралелка с интензивно изучаване  на английски език

Професионално направление: Компютърни науки

Професия:                                      Приложен  програмист

 Специалност:                               Приложно  програмиране

 Обучение и реализация:                                                                                                              

Учениците придобиват знания и умения за:

– Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства;
– Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер;
– Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране;
– Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни;
– Компютърното проектиране и програмиране;
– Създаване на информационни системи с база данни;

4. Професионална паралелка с интензивно изучаване  на английски език

Професионално направление: Компютърни науки

Професия:                                       Системен  програмист

 Специалност:                                Системно  програмиране

Обучение и реализация:  

Учениците придобиват знания и умения за:

–  Да изпълняват алгоритми на различни езици за програмиране;

–  Да използват правилно електрон­но-измервателна апаратура;

–  Да разчитат, създават и работят с документация – проекти, чертежи, скици, схеми и др.;

– Да инсталират, конфигурират и администрират необходимия сис­темен и приложен софтуер;

–  Да създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;

–  Да създават WEB приложения и др.;

Балообразуване :

 • Удвоената оценка от изпита по математика.
 • Удвоената оценката от изпита по български език и литература.
 • Оценката по математика от Свидетелството за завършено основно образование.
 • Оценката по български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование.
 • За специалностите Приложен програмист и Системен програмист е необходимо Медицинско свидетелство.

Утвърден план прием-за учебната 2022/2023 година, след завършвано основно образование, в ПМГ “Христо Смирненски” – град Перник, на основание Заповед №РД – 04 – 23 / 20.04.2022 г. на РУО град Перник.

Приложение 1

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование за учебната 2022 – 2023 година, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заявление за полагане на  изпити за проверка на способностите  изтегли

Инструктаж  за учениците за явяване на НВО в края на VII клас