Мултидисциплинарен открит урок на тема “Autumn is here again- Есента отново е тук”

Мултидисциплинарен открит урок на тема “Autumn is here again- Есента отново е тук”, проведен с учениците от V a клас, събра в рамките на един учебен час четири учебни дисциплини – английски език, музика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

На 27.10.2023 г. под ръководството на своите учители – г-жа Мария Иванова (английски език), г-жа  Елиза Величкова (технологии и предприемачество), г-н Кирил Георгиев (изобразително изкуство) и г-н Иван Николов (музика) учениците от V a клас успяха изцяло да потопят своите гости в магията на есента. Те рецитираха стихотворения и демонстрираха кратка пиеса на есенна тематика на английски език. Чрез магията на музиката г-н Иван Николов и неговите  ученици успяха да допринесат изцяло за есенното настроение в класната стая чрез песента “Autumn is here again”. Гостите се насладиха на приказната есенна изложба, предварително изработена от учениците в часовете по изобразително изкуство и технологии и предприемачество под ръководството на г-н Кирил Георгиев и г-жа Елиза Величкова.

Чрез този мултидисциплинарен урок учениците и техните ръководители демонстрираха различни видове отговорна и успешна екипна работа.

След урока учениците отпразнуваха своето отлично представяне с есенни кулинарни изкушения, предварително приготвени съвместно с помощта на техните  родители.

Гости на урока бяха г-жа Владислава Петрова – зам.- директор на ПМГ ”Христо Смирненски” -град Перник, г-жа Павлина Василева – главен учител по английски език,

г-жа Милена Асенова – главен учител по химия и опазване на околната среда, както и голям брой учители от колектива на ПМГ ”Христо Смирненски”.

 

A multidisciplinary open lesson on the topic “Autumn is here again”, conducted with the students of the V a class, gathered within one lesson four academic disciplines – English, music, fine art and technology and entrepreneurship.

On October 27th 2023 under the guidance of the teachers – Mrs. Maria Ivanova (English), Mrs. Eliza Velichkova (technology and entrepreneurship), Mr. Kiril Georgiev (fine arts) and Mr. Ivan Nikolov (music), the students of the V a class managed to fully immerse their guests in the magic of autumn. They recited poems and performed a short autumn-themed play entirely in English.

Through the magic of music, Mr. Ivan Nikolov together with his students were able to fully contribute to the autumn mood in the classroom through the song “Autumn is here again”. The guests were able to enjoy the fabulous autumn exhibition, prepared in advance by the students in the classes of fine art and technology and entrepreneurship under the guidance of Mr. Kiril Georgiev and Mrs. Eliza Velichkova.

Through this type of lesson, students and their teachers demonstrated different types of responsible and successful teamwork.

After the lesson ended, the students celebrated their excellent performance with autumnal culinary delights that they had prepared with their parents.

The guests of the lesson were Mrs. Vladislava Petrova – deputy director of PMG “Hristo Smirnenski” – Pernik, Mrs. Pavlina Vasileva – head teacher, Mrs. Milena Asenova – head teacher, as well as a large number of teachers from the team of PMG “Hristo Smirnenski”.

 

Видео: