Прием пети клас

Съобщение!!!

Националното математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведе на 18.05.2019 г. от 9.00 часа.

Домакин на състезанието е ПМГ „Христо Смирненски“, град Перник.

В състезанието имат право да участват всички ученици от ІV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2018/2019 година.

Заявления за участие в състезанието се подават от  7.05.2019 до 14.05.2019 г. в ПМГ „Христо Смирненски“.

 Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на :

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

  Заявление за участие и Декларация- родител : изтегли

  Учениците следва да заемат определените места в училището домакин до 08.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка/карта)

Регламент на състезанието“Откриване на млади таланти“ 2018-2019г.

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020г.

Заповед прием 5 клас

Приложение 1

График на дейностите по приемане на ученици от V клас по държавен план-прием в ПМГ“Хр.Смирненски“ за учебната 2019/2020 година