2017 – 2018 учебна година

 ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ  АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

В ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник в началото на учебната 2017-2018 учебна година,  бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от V,VI, VIII, IX, X, XI и XII клас във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на анкетата е установяване нивото на удовлетвореност, потребност и интерес на учениците. При осъщественото анкетиране се търси цялостно обществено мнение, както и изградено лично впечатление на учениците, като въпросите са насочени пряко към получаване на конкретна информация.

След анализ на резултатите от анкетните карти  и индивидуалните образователни карти  бяха сформирани  15 групи за дейности по интереси и 4 групи за дейности, свързани с преодоляването на обучителни затруднения на учениците.

Посещение на Цари Мали Град -Белчин

На 21.04.2018г. ученици от ПМГ“Христо Смирненски“ гр. Перник, посетиха крепостта Цари мали град по проект „Твоят час“- Клуб по интереси:“Опознай родината си“. Учениците обогатиха  и задълбочиха своите познания по българска история сред приятна атмосфера.

Малките актьори посетиха Сатиричен театър “Алеко Константинов” гр.София

На 22.04.2018г. малките актьори в ПМГ “Христо Смирненски”от Театрален клуб “Приказен свят” по проект “Твоят час”  посетиха театралната постановка “Ледената кралица” в Сатиричен театър “Алеко Константинов” – град София. Шестокласниците се потопиха за пореден път в театралната магия. Най-вълнуваща за тях беше срещата с актьорите, които им пожелаха успех по пътя към голямата сцена.

Посещение на Природнонаучния музей град София

На 24 март 2018г. ученици от ПМГ” Хр. Смирненски”, включени в обучителните групи за преодоляване на затруднения в обучението по български език и по математика , посетиха Природонаучния музей в София. Учениците проявиха интерес към експонатите в отделните зали. Всички бяха впечатлени от богатата експозиция.

Посещение на Театрален клуб “Приказан свят” в Сатиричен театър “Сълза и смях”

На 10.12.2017 г. участниците от Театрален клуб „Приказен свят” посетиха театралната постановка „Принцеса Мирабела” в Сатиричния театър „Сълза и смях”- гр. София.

Посещение на Боянската църква  и Националния исторически музей град София

На 25.11.2017г. ученици от ПМГ“Христо Смирненски“ гр. Перник, посетиха Боянската църква и Националния исторически музей в гр. София по проект „Твоят час“- Клуб по интереси:“Опознай родината си“. Учениците се запознаха с уникалните стенописи и история на Боянската църква. Обогатиха познанията си по средновековна българска история, разглеждайки експозицията Първо българско царство в Националния исторически музей. Това  помага за засилването на  патриотично чувство и  национална гордост  у учениците.

І. Групи за дейности по интереси

1. Клуб”Рекламно студио”

2. Клуб „Тенис на маса“

3. Клуб  по народни танци „Хороводец”

4. Клуб „В света на програмирането“

5. Арт Студио

6.  „Reading Club“

7. Клуб “IT”

8. Театрален клуб ” Приказен свят”

9. Клуб “Имам позиция”

10. Клуб “Сократ”

11. Клуб “Опознай родината”

12.  Клуб “Училищното слово”

13.Клуб “Визуално програмиране”

14. Математическа лингвистика

15. Математическа лингвистика за напреднали

IІ.Групи за обучителни затруднения

1. Клуб „Искам, значи мога“

2. Клуб”Математика 10″

3. Клуб “Аз и моят роден език”

4. Клуб “Математика”