2016 – 2017 учебна година

 Обобщени резултати от анкетно проучване

В ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от V, VIII, IX, X, XI и XII клас във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

След анализ на резултатите от анкетните карти  и индивидуалните образователни карти  бяха сформирани  17 групи за дейности по интереси и 4 групи за дейности, свързани с преодоляването на обучителни затруднения на учениците.


І. Групи за дейности по интереси

1. Здравословен начин на живот

2. Клуб по народни танци „ХОРОВОДЕЦ“

3. Клуб „Тенис на маса“

4. Клуб „Българин да се наричам“

5. Клуб „Рекламно студио“

 

6. Клуб „PMG Show Time“

 

7. Kлуб „English in Mind“

8. Клуб “ИТ академия”

 

9. Театрален клуб ” Приказен свят”

10. Клуб “В света на програмирането”

11. JavaScript

 

12. Клуб “Природа и знание”

13. “Пътешествия из D-A-CH”

 

14.  Клуб “Училищното слово”

15. Футболен клуб към ПМГ “Христо Смирненски“

 

16. Арт студио

17. Математическа лингвистика

IІ.Групи за обучителни затруднения

1. Клуб „Искам, значи мога“

2. Сократовски клуб

3. Преодоляване на обучителни трудности по информационни технологии

4. Клуб ” Питагор “