С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.09.2021 г. от 17.30 часа  ще се проведе онлайн  заседание на Обществения съвет при ПМГ “Хр. Смирненски“- гр. Перник.

Дневен ред:

1. Обсъждане на Етичния кодекс на училищната общност

2. Съгласуване на училищни учебни планове на всички паралелки на V ,  VI ,  VII , VIII,  IX,  X , XI и  XII класове.