“С наука и технологии към бъдещето” учебна 2022/2023 г.

С втори защитен проект ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник е включена в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, приет с Решение № 601 на МС от 17.08.2022 г.

ПМГ “Христо Смирненски” беше включена за първи път в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 година (съгласно Решение № 472 от 09 юли 2018 година на Министерски съвет) с проект “С наука и технологии към бъдещето”. В продължение на четиригодишен период до учебната 2021/2022 година  паралелките с профил “Природни науки” от І гимназиален етап изучаваха интегративен предмет “Наука и технологии”. Постигнатите резултати, позитивното отношение на ученици и родители към въведената иновация мотивираха решението ни тя да бъде продължена. Настоящият проект мултиплицира предходния, като го разширява и обогатява чрез включване на обучение по чужд език и разширяване на целевата група  – внедряване на интегративния предмет в VІІІ клас и продължаване на изучаването му в  ІХ и Х клас.

Основната цел на проекта „С наука и технологии към бъдещето 2022/2026 година“ е изучаването на иновативен  предмет „Наука и технологии“ като част от разширената подготовка на учениците за усъвършенстване на ключови компетентности за учене през целия живот и развитие на критично и технологично мислене у учениците от І гимназиален етап чрез налагане на нова урочна концептуална схема, включваща творческа активност и междупредметен интегритет.

Предметът „Наука и технологии“ ще се изучава с 36 часа годишно, съответно в VІІІ г, ІХ г и Х г клас. Учебните занятия ще се провеждат в два последователни часа, като всяка паралелка ще се дели на две групи, като занятията с всяка от групите ще се провеждат през седмица.

Учебният предмет „Наука и технологии“  ще се води от екип от 7 преподаватели в малки групи от по 13 ученици с акцент върху междупредметните връзки.  Осъществяването на обучението ще се основава на компетентностния подход и  „учене чрез преживяване“. Образователната среда ще включва и дигитална класна стая в приложението Google Classroom в споделеното облачно пространство в Google Workspace for education. Резултатите от обучението ще се отразяват в електронно портфолио на всеки ученик.

Основният фокус на иновацията е насочен към:

  • Формиране на умения за учене през целия живот, което допринася за позитивна промяна на местната и глобалната общност.
  • Формиране на междуличностните отношения на толерантност, умения за взаимопомощ при учене и взаимно развитие на творческите способности.
  • Усъвършенстването на ключовите компетентности на учениците, повишаването на мотивацията за учене и постигане на по-високи образователни резултати ще повиши чувството на удовлетвореност не само на ученици и учители, но и на родители и цялата местна общественост.
  • Привличането на родителите като активна страна в организацията на живота на училището ще доведе до подобряването и развитието на образователната среда.

В основата на иновацията е разработването на нова учебна програма, подкрепяща усъвършенстване на ключовите компетентности, развитие на практически умения за разрешаване на проблематиката в учебното съдържание, развитие на умения за самооценка на собствените постижения и тяхното презентиране.

 

Образователна инициатива „Занимания по интереси и иновативни практики“