“Светлина и цветове” – Интегриран урок по вградени системи в XI б клас

ПЛАН-КОНСПЕКТ

НА ИНТЕГРИРАН УРОК ПО ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ В ХIБ КЛАС

ТЕМА: „СВЕТЛИНА И ЦВЕТОВЕ”

Тип на урока:

Мултидисциплинарен, иновативен.

Цели:

            Да се разбере математическия модел на вълните, характеристиките и произходът на механични и електромагнитни вълни. Да се разбере какво е светлината и цветовете, как се създават и каква е тяхната значимост в нашия свят – от гледна точка на компютърните технологии. Да се приложат познанията в контекста на вградените системи.

Задачи:

            Образователни:

 • Изясняване на математически необходими знания за разбирането на вълните.
 • Онагледяване на видовете вълни чрез презентация, схеми, изображения и др.
 • Установяване на междупредметни връзки между математика, физика, биология и вградени системи.
 • Повишаване качеството на обучение чрез иновативно съдържание – използване на платформата Thinkercad в учебния процес за разработване на симулационен модел на електронна схема за контрол на светлина и цветове.
 • Приложение на теоретичния материал в реални ситуации и електронни схеми.

            Възпитателни:

 • Изграждане на научен светоглед относно механичните и електромагнитни вълни, техните характеристики, значимостта и приложението им в компютърните технологии.
 • Засилване на интереса към приложението на теоретичен материал в реални ситуации, свързани с компютърните технологии, в частност вградените системи и роботиката.
 • Създаване на правилно отношение към уреди, апаратура и електронни компоненти в Мейкърспейс (STEM) пространство.
 • Изграждане на интуиция и здравна култура относно безопасността и здравето – предпазване от високо напрежение (ток) и работа с инструменти за безопасност.
 • Изграждане на умения за работа в екип.

Контекст на урока:

 • Актуализиране на знания за тригонометрични функции: синус, косинус, тангенс котангенс. Симулации и демонстрации на  тригонометрични функции.
 • Актуализиране и натрупване на нови знанията за механичните и електромагнитни вълни. Симулации и демонстрации на вълнови ефекти – дифракция, пречупване в оптично влакно и др..
 • Натрупване на нови знания за произхода на светлината и цветовете.
 • Симулации и демонстрации, свързани с анализ на изображения.
 • Симулации и демонстрации на Ardino.
 • Представяне на любопитни факти в контекста на урока.

Методи на обучение:

Лекция, беседа, дискусия, описания, демонстрации, приложения.

Междупредметни връзки:

Математика, физика, вградени системи и др.

Тагове на урока:

 1. Тригонометрични функции.
 2. Механични и електромагнитни вълни.
 3. Светлина и цветове.
 4. Електронни схеми.
 5. Симулация в Thinkercad.
 6. Програмиране на Arduino.
 7. Управление на светлина и цветове.