Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ПМГ “Христо Смирненски” – гр. Перник  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

 • Дейност “Тренинги” – през учебната 2023-2024 година в ПМГ “Христо Смирненски” ще бъдат проведени обучения от експерти за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи. Лекторите са специалисти с над 3 годишен опит в дейностите, свързани с тероризъм, бедствия, аварии, преодоляване на кризи и други критични ситуации, застрашаващи живота и здравето на децата и учениците, както и осъществяване на психологическа подкрепа и превенция в извънредни ситуации. Експертите, които провеждат тренингите в ПМГ “Христо Смирненски” са:
 • С. Добринова и А. Иванова – педагогически съветници
 • К. Христов – пожарникар и старши преподавател във факултет “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР – Академия
 • Б. Борисов – служител в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР – Академия с над 15 годишен трудов стаж
 • Г. Цонев – бивш служител в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР – Академия с над 30 годишен трудов стаж и спасител в Аварийно-спасителния отряд на Община Перник
 • Антон Петров – бивш пожарникар и спасител в СДПБЗН – гр. София, с 8 годишен трудов стаж
 • Александър Йорданов – младежки работник и медиатор в Консултативен съвет за младежка политика към Община Перник
 • Към страницата на проекта

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.