Представителни изяви на групите по ИД – 2016/2017 г.

“ТВОЯТ ЧАС”

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

 ПРЕДСТAВИТЕЛНИ ИЗЯВИ  

І. Групи за дейности по интереси

1. Здравословен начин на живот

2. Клуб по народни танци „ХОРОВОДЕЦ“

3. Клуб „Тенис на маса“

4. Клуб „Българин да се наричам“

5. Клуб „Рекламно студио“

6. Клуб „PMG Show Time“

 

7. Kлуб „English in Mind“

8. Клуб “ИТ академия”

9. Театрален клуб ” Приказен свят”

10. Клуб “В света на програмирането”

11. JavaScript

12. Клуб “Природа и знание”

13. “Пътешествия из D-A-CH”

14.  Клуб “Училищното слово”

15. Футболен клуб към ПМГ “Христо Смирненски“

IІ.Групи за обучителни затруднения

1. Клуб „Искам, значи мога“