Проект „Твоят час”

Проект

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене”

ЦЕЛ: Създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Подобряване на образователните постижения на учениците по професионална подготовка, повишаване на интереса към избраната професия.

Линк към официалният сайт на поекта

Заявление и декларация за информирано съгласие.

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Индивидуална образователна карта.

В ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от V, VIII, IX, X, XI и XII клас във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

След анализ на резултатите от анкетните карти  и индивидуалните образователни карти  бяха сформирани  17 групи за дейности по интереси и 4 групи за дейности, свързани с преодоляването на обучителни затруднения на учениците.


2016-2107 учебна година

2017-2018 учебна година