Прием пети клас

2024-2025 учебна година


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 73, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата от следните състезания и/или олимпиада:

 1. Областен кръг на Олимпиада по математика – 11.02.2024 г.
 2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 21.03.2024 г.
 3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 30.03.2024 г.
 4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 08.06.2024 г.

Забележка:

За да участва един ученик в областния кръг на олимпиадата по математика трябва да е изпълнил следните две условия:

 1. Да е участвал в общинския кръг на олимпиадата. Общинският кръг се провежда до 10.12.2023 г. в училищата за всички ученици, желаещи да се явят от съответното училище.
 2. Да е постигнал определен минимум от точки на общинския кръг, които да го класират за участие в областния.

Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас и математическото състезание „Математика за всеки“ ще се проведат в сградата на ПМГ „Христо Смирненски“ безплатно.

ВАЖНО!

Право на участие в класирането за прием имат всички ученици, явили се на поне 2 /две/ от изброените по-горе 4 /четири/ състезания.

Състезанията и/или олимпиада, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ПМГ “Христо Смирненски” са приети с решение на Педагогическия съвет, протокол № 11 от 13.09.2023 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 16.03.2023 г. от 12.00 ч.

В срок до 06.03.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място) в училището, където се обучава.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО


2023-2024 учебна година


 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Приключи първият етап на приема на ученици в V клас за учебната 2023/2024 г.,
Към 17.30 часа на 10.07.2023 г. има 2 свободни места.
Следващите по низходящ ред ученици ще бъдат поканени да се запишат в срок до 12.07.2023 г. от 8.00 часа до 17.00 часа.СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП

В  V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА

            Срокът за записването на класираните ученици е от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. включително от 8:00 ч. до 17:00 ч. в кабинета по география /III  етаж  на ПМГ „Христо Смирненски“/.

При записване на класираните ученици е задължително родител /настойник/ попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да попълни по предоставен на място образец на пакет документи /Заявление, Декларации за ИУЧ И ФУЧ, Заявление за спортни дейности, Съгласие за обработване на лични данни, Декларация за информирано съгласие/.

Задължително е и предоставянето на оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 Подаване на документи за участие в прием за V клас

от 28. 06.2023 г. до 30.06.2023 г. включително от 08:00 до 17:00 часа

 Необходими документи:

 • Заявление за участие в приема. /Моля отбележете кои от посочените по-долу документи прилагате в заявлението./
 • Декларация за информирано съгласие;
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап (двете страни на удостоверението);
 • За учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • Копие на служебна бележка с резултатите от ученическата олимпиада и/или състезанията в областта на математиката, включени в календара на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година само за ученици от друга област.

Документи се подават от 28.06.2023г. до 30.06.2023г. включително от 08.00 ч. до 17.00 ч. :

 • на място в кабинет по география на ПМГ„Христо Смирненски“/трети етаж/
 • по електронен път на адрес: priem@pmg-pernik.com – валиден от 28. 06.2023г. до 30.06.2023г. включително от 08:00 до 17:00 часа

/свалете: заявление за участие в приема и декларация за информирано  съгласие;

попълнете, подпишете и сканирайте;

сканирайте от двете страни удостоверение за завършен начален етап

прикачете всички документи и изпратете/

Очаквайте отговор с потвърждение за успешно подадените документи и входящ номер.

За близнаци в паралелката, в която единият е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането, е необходимо подаване на следните документи:

 • заявление за кандидатстване с посочено желание;
 • служебна бележка с резултати от състезанията и/или олимпиадата -само за ученици от друга област ;
 • удостоверение за завършен начален етап на основно образование, съответно служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави;
 • актове за раждане;

За ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подаване на следните документи:

 • заявление за кандидатстване с посочено желание;
 • удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 • документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, само за сверяване от член на комисията, който приема документите.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че математическото състезание “Математика за всеки” за ученици от IV клас ще се проведе на 13.05.2023 г. от 09.00 ч. в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник.

В срок до 09.05.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място) в ПМГ “Христо Смирненски” – гр. Перник.

Документи за участие в състезанието се подават всеки работен ден от 08:30 до 16:00 ч. в канцеларията на ПМГ “Христо Смирненски”, намираща се на 3-ти етаж, или по електронен път на e-mail адреса на училището: info-1403219@edu.mon.bg

Влизането в сградата на училището става срещу представяне на лична ученическа книжка!

Резултатите от от математическото състезание “Математика за всеки” могат да бъдат използвани при балообразуване за прием в 5-ти клас.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 25.03.2023 г. от 09.00 ч. в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник.

В срок до 13.03.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място) в училището, където се обучава.

Резултатите от Пролетното математическо състезание могат да бъдат използвани при балообразуване за прием в 5-ти клас.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 16.03.2023 г. от 12.00 ч.

В срок до 06.03.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място) в училището, където се обучава.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с чл. 73, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник за учебната 2023/2024 година ще става въз основа на двата най-високи резултата от следните състезания и/или олимпиада:

 1. Областен кръг на Олимпиада по математика – 12.02.2023 г.
 2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 16.03.2023 г.
 3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 25.03.2023 г.
 4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 13.05.2023 г.

Забележка:

За да участва един ученик в областния кръг на олимпиадата по математика трябва да е изпълнил две условия:

 1. Да е участвал в общинския кръг на олимпиадата. Общинският кръг се провежда до 11.12.2022 г. в училищата за всички ученици, желаещи да се явят от съответното училище.
 2. Да е постигнал определен минимум от точки на общинския кръг, които да го класират за участие в областния.

Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас и математическото състезание „Математика за всеки“ ще се проведат в сградата на ПМГ „Христо Смирненски“ безплатно.

ВАЖНО!

Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по-горе 4 /четири/.

Състезанията и/или олимпиада, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ПМГ “Христо Смирненски” са приети с решение на Педагогическия съвет , протокол №11 от 12.09.2022 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 12.09.2022 г.