Посещение на SAP

На 14.06.2024 г. ученици от ПМГ „Христо Смирненски” – Перник посетиха фирма SAP в гр. София в изпълнение на дейност 9 по проект BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение”, финансиран по Програма „Образование” 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. SAP беше посетен от дванадесет ученици от професионалната паралелка „Приложен програмист” – ХІ б клас под ръководството на г-жа Боряна Аспарухова – старши учител по теоретично обучение. Техен лектор беше Стоян Велев, който е старши мениджър „Развойна дейност и иновации” в SAP Labs Bulgaria и ръководи екипи, разработващи платформата на SAP за облачни приложения. Стоян Велев ги запозна с дейността на фирмата, отговори на въпросите им. Професията на приложен програмист (или софтуерен разработчик) е ключова в съвременния технологичен свят. Учениците научиха повече за професията на приложените програмисти като специалисти, които създават, тестват и поддържат софтуерни приложения, предназначени да решават конкретни проблеми или да подобряват ефективността на различни бизнес процеси. Беше проведена дискусия за необходимите технически умения: владеене на различни програмни езици, работа с бази данни, разбиране на алгоритми и структури от данни; уменията за аналитично мислене: способност за анализ и решаване на сложни проблеми; уменията за ефективна комуникация с членовете на екипа и клиентите. Обсъдена беше и необходимостта от креативност и иновация в професията, както и важността на способността за генериране на нови идеи и решения. Учениците разгледаха и работните места на програмистите и се убедиха, че професията на приложен програмист предлага отлични перспективи за кариерно развитие и добра заплата. Технологиите постоянно се развиват, което осигурява много възможности за специализация и надграждане на уменията.
Събитието е част от планираните информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване на връзката между ученици и работодатели с цел кариерно и професионално ориентиране на учениците.
В резултат на осъщественото посещение учениците направиха извод, че професията на приложен програмист е динамична и предизвикателна, с голямо значение в днешния дигитален свят. Тя предлага възможности за непрекъснато развитие и влияние върху различни аспекти на нашия живот и работа.