ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник е единствено училище от България, включено в проект SCHOOLS+ NETWORK

ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник е единствено училище от България, участник в проекта SCHOOLS+ NETWORK, заедно с 149 училища партньори, обхващащи 12 488 учители и 135 399 ученици от държави от целия свят.

SCHOOLS+ NETWORK  e проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, част от програмата Global Teaching Insights, разработен съвместно с Центъра за развитие на ОИСР.

Участниците в Schools+ са  големи образователни мрежи и организации, включително правителства, учители, представителни организации на учители и училищни ръководители, съществуващи училищни мрежи, организации, подкрепящи развитието на образованието, филантропски фондации, както и международни организации. Участват държави и организации както в развитите, така и в развиващите се икономики.

Най-съществената част от работата на Schools+  е т.н.  „Schools Learning Circle“ , където 149 училища от 40 държави работят заедно, за да изградят набор от инструменти за ефективни практики в класната стая. Наръчникът се разработва около пет ключови измерения на преподаването:

Взаимодействие в класната стая

Когнитивна ангажираност

Формиращо оценяване и обратна връзка

Качество на предметното съдържание

Социална и емоционална подкрепа

Наръчникът ще съдържа ефективни училищни практики – изпитани и обещаващи методи, които имат потенциала да бъдат прилагани в голям брой училища, ефективно ангажиращи учениците, за да се постигнат желаните образователни резултати.

Създадените  добри практики ще бъдат качени в отворена онлайн платформа.

В началото на съвместната работа всяко училище попълни въпросник, а спрямо отговорите в него бе разпределено в Тематична група № 4 „Качество на предметното съдържание“, заедно с държави като Австралия, Бахрейн, Хърватска, Франция, Латвия, Китай, Шотландия и др.  В този въпросник ПМГ „Христо Смирненски“ представи своята собствена иновативна  и мотивираща практика – „С наука и технологии към бъдещето“.

В основата на иновацията е въвеждането на иновативния предмет „Наука и технологии“ като част от допълнителната подготовка на учениците от І гимназиален етап профил „Природни науки“ за усъвършенстване на ключови компетентности за учене през целия живот.

На първата среща, провела се на 18.10.2023 г.  с цел представяне  на училищата участници в проекта, както и запознаване с принципите на съвместна работа, всяко училище участник в зависимост от тематичната група, в която работи, получи първата си задача.

Участниците в нашата група получиха  педагогически лекционен курс на тема „Качество на предметното съдържание“. В основата на дейността беше запознаване  със съдържанието на документа, попълване на въпросник, в който да споделим какво намираме за интересно,  съответно и приложимо в нашата практика;  има ли нещо, с което не сме съгласни  или бихме желали допълнителни разяснения. Целта на проектната работа в този първи етап беше  да създадем съвместно общ език на преподаване, което ще п работата  в т.н. „Училищен кръг за учене“ и ще можем ясно да споделяме идеите си с останалите, независимо дали учители, изследователи или политици.

Втората среща бе проведена на 04.12.2023 г., а основната ѝ цел беше дискусия във връзка с първата поставена задача. Обсъдихме с кои части от документа не сме съгласни, какво от предложените подходи и методики в документа наистина отговаря на реалната ни практика, какво е неясно, какво липсва, какъв опит и експертиза бихме споделили, за да допълним казаното от изследователите.

Третата работна среща се състоя на 08.02.2024 г. и отново беше насочена към бъдещия наръчник и съдържанието му. Основните дискусионни въпроси бяха свързани с възможностите на участниците да споделят допълнителна експертиза по някои от трудните нерешени въпроси в тематичната област, в която работим. Какви стратегии за  подпомагане на  ученици с по-нисък успех и ученици в неравностойно положение използваме, как можем да осигурим критично ангажиране относно предметното съдържание при по-малки ученици или такива с по-нисък успех и др.

След проведените срещи, взаимните дискусии и  изпълнението на поставените задачи съвместната работа по наръчника продължава. А като следваща задача  на училищата участници предстои представяне на казус, свързан със съответната тематична работна група.

Казусите ще покажат вдъхновяваща добра практика на училищата и ще служат като колекция от експертен опит на училищно ниво за подпомагане на други училища при справяне с подобни предизвикателства, основен интерес представляват  инициативи, които биха подпомогнали учениците да мислят по интердисциплинарен начин.