Цели и очаквани резултати на програмата

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА
Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и
професионални дейности. Ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и
работа в дигитална среда се оказва осъвременяване на квалификацията на техните учители
и партньорство с бизнеса.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел
Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаването
качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на
информационните технологии и дигитализацията на професиите.
Конкретни (специфични) цели
– създаване на партньорства между училища и ИТ компании;
– актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския състав
в образователните институции в съответствие с развитието на ИТ и изискванията на
пазара на труда чрез придобиването на най-актуалната информация за развитието на
ИТ технологиите и тяхното приложение в различни професионални области;
– включване на ИТ специалисти в учебния процес и иновации в преподаването.
3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
– Мотивиране на учениците за обучение и кариера в ИТ сектора;
– Запознаване с практическата приложимост на ИТ технологиите по изучаваните
профилиращи предмети и специалности от професии: представители на ИТ бизнеса
подпомагат преподаването в клас;
– Работа на учители по реални проекти във фирмите: учители по информатика и
информационни технологии и по професионална подготовка ще повишат своята
професионална подготовка в реална работна среда;
– Проведени семинари за учители от ИТ професионалисти.
4. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата обхваща 3 модула:
Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“
Модул 2 „Включване на ИТ специалисти в учебния процес в училище“
Модул 3 „Учители в ИТ фирми“
5. БЕНЕФИЦИЕНТИ
Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ – всички
български училища, които провеждат обучение от I до X клас.
Модул 2 „Включване на ИТ специалисти в учебния процес в училище“ и Модул 3
„Учители в ИТ фирми“ – всички училища, които осъществяват профилирана или
професионална подготовка включваща дигитални технологии.