Клубове 2023-2024

Проект “Образование за утрешния ден”

учебна 2023/2024 година

          През учебната 2023/2024 година ПМГ „Христо Смирненски“ продължава реализирането на  проект “Образование за утрешния ден” чрез осъществяване на:

Дейност 3.4. „Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ“.

Дейност 6. „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

В изпълнение на  Дейност 3.4. „Обучение по дейност 3.4. на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ“, ще се включат петима педагогически специалисти от ПМГ „Христо Смирненски“, които са заявили желание за  участие в обучение на тема: „Иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ ресурси и дигитални образователни платформи“. В резултат на обучението всеки учител трябва да придобие компетентност да включва в обучението по своя учебен предмет дейности с учениците, които да развиват техните дигитални компетентности в контекста на изучаваното учебно съдържание по съответния учебен предмет. На педагогическите специалисти, които завършат успешно обучението по проекта,  се издава удостоверение с присъдени 2 (два) квалификационни кредита, по смисъла на чл. 222, ал. 2 от ЗПУО и в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15 от 2019 г.

В изпълнение на Дейност 6. „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ през настоящата учебна година в ПМГ „Христо Смирненски“  ще се провеждат занимания по интереси  допълнителни занимания по ключови базови дигитални умения в клуб „Рекламно студио“ с ръководител г-жа Боряна Аспарухова. В групата участват 15 ученици от VІІІ – ІХ клас. Дейностите ще се реализират в периода 09.10.2023 – 08.12.2023 година, като включват 35 учебни часа. Основните цели на работата в клуба са запознаване с програмата tinkercad и създаване на 3d модели, Visual Basic for Application в PowerPoint. Акцентът в заниманията по интереси е развитието на практическите умения на учениците за работа с  3D принтер, проектиране и отпечатване  на обекти на 3D принтер, създаване на интерактивни презентации.

Очакваните резултати от реализирането на Дейност 6 по проект са повишаване на дигиталната компетентност на учениците в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности, разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието, развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.

          

 

Повече информация за проекта:
https://oud.mon.bg/