Клубове

Образование за утрешния ден за 2022/2023 учебна година

През учебната 2022/2023 година ПМГ „Христо Смирненски“ продължава реализирането на  проект “Образование за утрешния ден” чрез осъществяване на  Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на проектните дейности е  отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

      Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на лесно достъпни платформи и мобилни приложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През настоящата учебна година в ПМГ „Христо Смирненски“  ще се провеждат занимания по интереси в клуб „3 D кодиране и моделиране“ с ръководител г-н Иван Василев. В групата участват 13 ученици от VІІІ – Х клас. Дейностите ще се реализират в периода 01.12.2022 – 29.06.2023 година, като включват 70 учебни часа. Основните цели на работата в клуба са овладяване на основни понятия в  3 D кодирането, на  основни  инструменти и функции в OpenScat. Акцентът в заниманията по интереси е развитието на практическите умения на учениците за работа с  3D принтер, проектиране и отпечатване  на обекти на 3D принтер.

Очакваните резултати от реализирането на Дейност 6 по проект са повишаване на дигиталната компетентност на учениците в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности, разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието, развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.

Повече информация за проекта:
https://oud.mon.bg/