„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10.2020 г. – 03.10.2021 г./ се предоставя възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат в предстоящи обучения до края на изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя и съдържанието на обученията и за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти над 54 годишна възраст.

Линк към сайта на проекта – https://teachers.mon.bg