Кампания по прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Дейностите по приемане на ученици в V клас в ПМГ „Христо Смирненски“ по утвърден държавен план-прием за учебната 2024/2025 година съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, от настоящата учебна година ще се извършват чрез електронна системаhttps://infopriem.mon.bg/. Право на участие в приема за V клас профил „Математически“ имат учениците, които успешно са завършили начален етап на основно образование, явили са се на НВО в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН олимпиада на областно ниво или състезания в областта на математиката.

За процеса на кандидатстване и класиране

Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране e от 24.06.2024 г. до 25.06.2024 г., вкл. и е само по електронен път. Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на ПМГ „Христо Смирненски“, което е училище-гнездо, определено от началника на РУО – Перник, в рамките на работния ден от 8:00 до 17:00 часа.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желаният регион, в случая Перник. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

График на дейностите по приемане на учениците

Подаването на документи за участие в държавния план-прием /първи етап на класиране/ от 24.06.2024 г. до 25.06.2024 г., вкл.
Обявяване на резултатите от първи етап на класиране до 27.06.2024 г., вкл.
Записване на класираните ученици в училище от 28.06.2024 г. до 01.07.2024 г., вкл.
Обявяване на свободните места за втори етап на класиране до 02.07.2024 г., вкл.
Подаването на заявления за участие във втори етап на класиране. По описания вече за първи етап начин. 03 – 04.07.2024 г., вкл.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 05.07.2024 г., вкл.
Записване на класираните от втори етап ученици в училище 08 – 09.07.2024 г., вкл.
Обявяване на свободните места след втори етап на класиране 11.07.2024 г.
Попълване на свободните места след второ класиране от директора на училището до 15.07.2024 г.