Информация

БДП

Пожарна безопасност и защита на населението

Официално становище на Министерство на външните работи относно реда на посещение от български граждани на незаконно анексираните територии на Автономна Република (АР) Крим и гр. Севастопол


СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ – гр.Перник
О Б Я В Я В А

1.Процедура по подбор за заемане на длъжността „главен учител“
2. Срок за подаване на документи: от 14.09.2022 г. до 23.09.2022 г.
3. Място за подаване на документите: канцеларията на училището
4. Необходими документи:
4.1. Заявление до директора на училището
4.2. Професионално портфолио- хартиен носител
4.3. Мотивационно писмо
5.Критерии за подбор на кандидатите за длъжността „главен учител“:
Критерии 1: Да са учители с придобита образователно- квалификационна степен „магистър” на висшето образование и да имат професионална квалификация „учител”, които:
-заемат длъжността „старши учител” съгласно № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
-имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити по чл.49 ал. 5 за последния период на атестиране;
– придобита ПКС- трета, втора или първа професионално- квалификационна степен, съгласно чл.72 ал.1, т.3 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г.
Критерии 2: Да имат най-малко пет години учителски стаж в училището.
Критерии 3: Комуникативни умения:
– умение за работа в екип;
– умение за работа с ученици;
– умение за работа с родители;
– умение за вземане на адекватни решения, във всякаква ситуация;
– умение за мотивиране и убеждаване.
Критерии 4: Използване на иновативни методи в учебния процес и ресурсите на интернет средата.
Критерии 5: Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование относно организация и провеждане на учебния процес, както и изготвяне на училищната документация.
Критерии 6: Участие в дейности за повишаване престижа на училището:
– участие в състезания, олимпиади, конкурси и други извънкласни форми и дейности, –
отразяване на училищните изяви на сайта на училището и в медиите.
– провеждане на открити уроци.
Критерии 7: Участие в работата на повече от една училищна комисия през последните четири години.
Критерии 8: Организационна компетентност :
– участие в ефективното планиране и провеждане на училищните дейности;
– способност за формиране на цели и методи за тяхното постигане, както и очаквани резултати;
– способност за планиране и организиране изпълнението на приоритетни задачи;
– планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес.
Критерии 9: Планиране, осъществяване и анализ на квалификационна дейност:
– планиране на вътрешноинституционална квалификация чрез участие в подготовка на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на училището;
-анализиране и докладване на ПС на квалификационните форми и дейности.
Критерии 10: Работа по проекти и национални програми.
Критерии 11: Виждания за:
– конкретни идеи за обмяна на добри педагогически практики и осъществяване на ефективен процес по приемствеността;
– развитие на квалификационната работа в училище;
– работа с изявени ученици и ученици с обучителни затруднения.

14.09.2022 г.