Иновативно училище

От началото на учебната 2018/2019 година в  ПМГ “Христо Смирненски” – град Перник стартира реализирането на одобрения проект за иновативно училище. Учениците от VІІІ в клас започнаха обучението си по интегративния предмет “Наука и технологии”.  

Първите им занимания бяха свързани с въведение в предмета и запознаване с учебното съдържание, очакваните резултати  и иновативния инструментариум в процеса на обучение. Всички имат създадени акаунти в gmail.com, обединени в облачното пространство pmg-pernik.com. Овладяха умения за работа в Google Drive, за  споделяне и редактиране на създадени документи и презентации в екипен диск.

Учителите Милена Асенова и Кирил Георгиев проведоха интегриран урок на тема “Атомни и молекулни модели”. Основен акцент в образователните дейности беше развитието на умения за самостоятелно достигане до ново знание за строежа на атома и пространствения строеж на  молекулите. По време на часа учениците извършиха групово изследване – проучваха информация от различни източници и извличаха ценната за тях информация, развиваха умения за сравнителен анализ и формулиране на изводи. Урочната дейност бе организирана чрез групова и индивидуална работа върху текст „Градивни частици на веществата”, предоставен им в работни листа  и мултимедийна презентация. Разнообразните дейности в хода на занятието включваха търсене и обработване на онлайн информация; конструиране на модели на познати атоми и молекули от предоставени материали; използване на сравнителен анализ и изграждане на модели на непознати за тях атоми и молекули.
Третата тема “Истински разтвори” от утвърдената иновативна учебна програма бе организирана като лабораторен урок от Милена Асенова. Чрез групова работа учениците изготвиха модели на разтвори с различна концентрация и достигнаха до ново знание за истински разтвори на електролити и неелектролити, експериментално определиха  силата на електролитите и влиянието на различни фактори върху киселинността на средата.

Проведените първи занятия по интегративния предмет “Наука и технологии” са успешна крачка към реализиране на основната цел на проекта – усъвършенстване на ключовите компетентности за учене през целия живот и развитие на критично и технологично мислене у учениците чрез налагане на нова урочна концептуална схема, включваща творческа активност и междупредметен интегритет.

 

ПМГ”Христо Смирненски” – Иновативно училище

“С наука и технологии към бъдещето”  Видео

 

 

Национална училищна конференция “Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки”

22-23 март 2019г.

 

Споделяне на иновативна практика с педагогическата колегия на училището

 

 

Срещи с родители

На 09.05.2019 г.  се проведе среща с родителите на учениците от VІІІВ клас, целева група на проекта за иновативно училище на ПМГ “Христо Смирненски”. Целта на срещата беше запознаване с целите и развитието на проекта “С наука и технологии към бъдещето” и постигане на по-ефективна обратна връзка с родителите. Госпожа Грозданова, директор на ПМГ “Христо Смирненски” запозна родителите с дейностите и екипите от учители, довели до развитие на идеите на проекта. Госпожа Асенова и господин Георгиев представиха целите и напредъка на проекта чрез презентация от Националната училищна конференция “Споделени педагогически практики в преподаването по природни науки”, както и резултати от първото анкетно допитване до родителите. На родителите беше предоставена възможност да поставят въпроси и да дискутират ефекта от интегративния предмет.