За вас, дванайсетокласници!

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2021 г.)

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация


Модели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование:

Вариант 1: Писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията)

Вариант 2: Писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията

Вариант 3: Защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част


Посетете сраницата на МОН  – Рейтингова система на висшите училища в България. Там ще намерите информация  за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид сравнения и класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления.