Занимания по интереси за учебната 2021/2022 година

ОБОБЩЕНИТЕ  РЕЗУЛТАТИ ОТ  АНКЕТНОТО  ПРОУЧВАНЕ

В ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник  бе проведено анкетно проучване за 2021-2022 учебна година, за интересите и нуждите на учениците от V,VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас във връзка със заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

Целта на анкетата е установяване нивото на удовлетвореност, потребност и интерес на учениците. При осъщественото анкетиране се търси цялостно обществено мнение, както и изградено лично впечатление на учениците, като въпросите са насочени пряко към получаване на конкретна информация.

След анализ на резултатите от анкетните карти  и индивидуалните образователни карти  бяха сформирани 8 групи за занимания по интереси.

  1. Клуб Училищен вестник”
  2. Клуб “Художествено слово”
  3. Клуб “Европейско икономическо сътрудничество”
  4. Клуб “Арт – студио”
  5. Клуб „Дигитална класна стая по БЕЛ“
  6. „Клуб по роботика”
  7. Клуб “Състезателно програмиране”
  8. Клуб “Лего роботика”