Занимания по интереси за учебната 2020/2021 година

ОБОБЩЕНИТЕ  РЕЗУЛТАТИ ОТ  АНКЕТНОТО  ПРОУЧВАНЕ

В ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник  бе проведено анкетно проучване за 2020-2021 учебна година, за интересите и нуждите на учениците от V,VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас във връзка със заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

Целта на анкетата е установяване нивото на удовлетвореност, потребност и интерес на учениците. При осъщественото анкетиране се търси цялостно обществено мнение, както и изградено лично впечатление на учениците, като въпросите са насочени пряко към получаване на конкретна информация.

След анализ на резултатите от анкетните карти  и индивидуалните образователни карти  бяха сформирани 7 групи за занимания по интереси.

  1. Клуб „Електронен училищен вестник“
  2. Клуб “Арт – студио”
  3. Творческо ателие „Художествено слово“
  4. Клуб „Приложна и забавна химия“
  5. Клуб „Аз програмирам!“
  6. Клуб ”Аз, гражданинът”
  7. Клуб „Физиката в нас и около нас“