Занимания по интереси за учебната 2019/2020 година

ОБОБЩЕНИТЕ  РЕЗУЛТАТИ ОТ  АНКЕТНОТО  ПРОУЧВАНЕ

В ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник  бе проведено анкетно проучване за 2019-2020 учебна година, за интересите и нуждите на учениците от V,VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас във връзка със заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

Целта на анкетата е установяване нивото на удовлетвореност, потребност и интерес на учениците. При осъщественото анкетиране се търси цялостно обществено мнение, както и изградено лично впечатление на учениците, като въпросите са насочени пряко към получаване на конкретна информация.

След анализ на резултатите от анкетните карти  и индивидуалните образователни карти  бяха сформирани  12 групи за занимания по интереси.

 1. Клуб “Природа и знание“
 2. Клуб „Физиката е нас и около нас“
 3. Театрален клуб „Дъга“
 4. Клуб „Математика плюс“
 5. Арт-студио
 6. IT клуб
 7. Клуб „Приятели на тениса“
 8. Клуб за народни танци „ Хороводец“
 9. Клуб „Тенис на маса“
 10. Училилищен вестник
 11. Клуб“Аз програмирам“
 12. Пазнакомимся с Россией