Важно!!!

На вниманието на родителите и учениците!

         На основание чл.105, ал. 5 и ал.6 и чл. 115а, ал.1 от ЗПУО, заповед №РД -01-655/13.112020г на министъра на здравеопазването, решение на оперативна работна група определена със заповед  № 337/13.03.2020 г. на кмета на Община Перник и заповед на МОН № РД-09-3310/18.11.2020г.

         Обучението в ПМГ “Христо Смирненски” ще се осъществява както следва:

        – за седмицата от 23.11. 2020г. до 27.11.2020г – присъствено за V, VII, VIII и XII клас

        – за седмицата от 23.11. 2020г. до 27.11.2020г – обучение от разстояние в електронна среда  за VI, IX, X и XI клас

Носенето на предпазни средства за лице ( защитна маска / шлем) от всички ученици, учители и служители по време на час и междучасие на територията на училището е абсолютно задължително!