БДП

План-програма по БДП за учебната 2023/2024 година

План за работата на училищната комисия по БДП за учебната 2023/2024 година

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование.

Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване на БДП за периода 2011-2020г.

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030), утвърдена със    Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.03.2021 г.)

Учебни програми за обучение по БДП от V до XII клас

Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата в детската градина и българското училище.

Мерки за подобряване на знанията и уменията по БДП на децата и учениците/включени в Раздел V от План-програмата за придобиването на безопасността на движението по пътищата в област Перник/

Инструктаж за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в ПМГ “Христо Смирненски” 2023/2024 учебна година