Съобщение

Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. от 9.00 часа.

Домакин на състезанието е ПМГ „Христо Смирненски“, град Перник.

В състезанието имат право да участват всички ученици от ІV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2018/2019 година.

Заявления за участие в състезанието се подават до 10.04.2019 г. в училището домакин.

Заявление за участие:  Изтегли

 

Регламент на състезанието“Питагор“ 2018-2019г.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларация-родител

Учениците следва да заемат определените места в училището домакин до 08.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка/карта)