2017 – 2018 учебна година

 ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ  АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

В ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник в началото на учебната 2017-2018 учебна година,  бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от V,VI, VIII, IX, X, XI и XII клас във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на анкетата е установяване нивото на удовлетвореност, потребност и интерес на учениците. При осъщественото анкетиране се търси цялостно обществено мнение, както и изградено лично впечатление на учениците, като въпросите са насочени пряко към получаване на конкретна информация.

След анализ на резултатите от анкетните карти  и индивидуалните образователни карти  бяха сформирани  15 групи за дейности по интереси и 4 групи за дейности, свързани с преодоляването на обучителни затруднения на учениците.

І. Групи за дейности по интереси

1. Клуб“Рекламно студио“

2. Клуб „Тенис на маса“

3. Клуб „Хороводец“

4. Клуб „В света на програмирането“

5. Арт Студио

6.  „Reading Club“

7. Клуб „IT“

8. Театрален клуб “ Приказен свят“

9. Клуб „Имам позиция“

10. Клуб „Сократ“

11. Клуб „Опознай родината“

12.  Клуб „Училищното слово“

13.Клуб „Визуално програмиране“

14. Математическа лингвистика

15. Математическа лингвистика за напреднали

IІ.Групи за обучителни затруднения

1. Клуб „Искам, значи мога“

2. Клуб“Математика 10″

3. Клуб „Аз и моят роден език“

4. Клуб „Математика“