Прием след седми клас

1.  Паралелка природоматематически профил с профилиращи предмети :

  • матемтика, информатика, английски език, география и икономика.

Обучение и реализация по Информатика и Информационни технологии: Профилите са с теоретична и приложна насоченост. Основните модули, включени в обучението, са: компютърни архитектури, операционни системи, теория на алгоритмите, програмиране, структури от данни, дискретна математика, системи за управление на бази от данни, обектно-ориентирано програмиране, WEB програмиране, WEB дизайн, компютърни мрежи, компютърна графика, предпечатна подготовка, мултимедия, текстообработка, електронни таблици. Подготовката е насочена и към разработване на проекти за участие в олимпиади и състезания. Завършилите тези профили могат да се реализират успешно както във висшите учебни заведения, така и в областите на софтуерното инженерство, приложното програмиране, комуникациите, компютърния дизайн, рекламата, администрирането на мрежи, информационното обслужване.

2. Паралелка природоматематически профил с профилиращи предмети :
  • биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език,

Обучение и реализация по Биология и здравно образование: Профилът е с теоретична и приложна насоченост. Основните предмети включени в обучението са: анатомия, физиология и хигиена на човека, обща биология, биохимия, генетика, еволюция, екология и съвременни биотехнологии. Подготовката е насочена и към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и участие в национални състезания и олимпиади. Предпочитани специалности от завършилите този профил при реализацията им са: медицина, стоматология, фармация, ветеринарна медицина, биотехнологии, молекулярна биология, екология, биология и химия, зъботехника.

3. Професионална паралелка с разширено изучаване на на английски

Професионално направление: Компютърни науки

Професия:                                       Приложен  програмист

 Специалност:                                  Приложно  програмиране

 Обучение и реализация:                                                                                                              Учениците придобиват знания и умения за:

– Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства;
– Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер;
– Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране;
– Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни;
– Компютърното проектиране и програмиране;
– Създаване на информационни системи с база данни;

Балообразуване :

  • Удвоената оценка от изпита по математика.
  • Удвоената оценката от изпита по български език и литература.
  • Оценката по математика от Свидетелството за завършено основно образование.
  • Оценката по български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование.

Балът се формира като сума от оценките, превърнати в точки.

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г. 

Приложение 1