ПОКАНА

На 26.03.2018 г. от 17.30 часа в сградата на ПМГ ”Хр.Смирненски” ще се проведе заседание на Обществен съвет при следният дневен ред:
1.Разработване на становище за разпределението на бюджета за 2018 г. по дейности и размера на капиталовите разходи.